W drugą Niedzielę Męki Pańskiej (Niedziele Palmową) tj. 25.03.2018r. Msza Święta w Formie Nadzwyczajnej wyjątkowo odbędzie się o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy.

Św. Józefa, Oblubieńca N. M. P.
Wyznawcy, Patrona Kościoła Katolickiego

1 klasy, szaty białe

Ewangelia nazywa św. Józefa "mężem sprawiedliwym". Stopień tej sprawiedliwości, czyli świętości, był bardzo wysoki, skoro Bóg wybrał go na męża Najświętszej Dziewicy i opiekuna swojego Syna. Ewangelia ukazuje jego doskonałe poddanie woli Bożej oraz poświęcenie dla Jezusa i Maryi. Św. Józef jest wzorem ojca rodziny.
W Kościele wschodnim czczono św. Józefa w oktawie Bożego Narodzenia już w VIII wieku. Na Zachodzie jego kult rozpoczął się znacznie później i był związany z rozmaitymi datami. Datę 19 marca ustalono w XV wieku. Papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem całego Kościoła , a Jan XXIII umieścił jego imię w kanonie Mszy świętej.

czytania:

Lekcja        Syr 45,1-6
Ewangelia  Mt 1,18-21
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Stacja u Św. Piotra

1 klasy, szaty fioletowe

Jezus Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, gotuje się do złożenia ofiary krzyżowej. Antyfona na wejście, graduał, traktus i antyfona na komunię - to Jego modlitwa w obliczu nadchodzącej męki. W lekcji św. Paweł poucza nas o charakterze śmierci Zbawiciela, która jest jedyną i wieczną ofiarą Nowego Testamentu. W ewangelii słyszymy z ust Jezusa wyznanie Bóstwa. Podobne wyznanie powtórzone w uroczystej formie przed Sanhedrynem stało się bezpośrednim powodem skazania Zbawiciela na śmierć.

czytania:

Lekcja        Hbr 9,11-15 Ofiara Chrystusa, która zastąpiła ofiary Starego Testamentu, ma wartość nieskończoną i wystarcza do odkupienia wszystkich grzechów ludzkości.
Ewangelia  J 8,46-59
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego

1 klasy, szaty fioletowe lub różowe

Z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się druga połowa Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopostnego minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Dlatego teksty dzisiejszej Mszy świętej tchną radością. Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, którymi obdarza swe dzieci.
W średniowieczu nazywano dzisiejszą niedzielę niedzielą róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami róży. Do dzisiaj Ojciec święty poświęca w tę niedzielę złotą róże, którą ofiarowuje osobie zasłużonej dla Kościoła.

czytania:

Lekcja        Gal 4,22-31 Wypadki z życia Abrahama były rzeczywistym proroctwem i mają znaczenie symboliczne. Niewolnica Agar przedstawia Stary Testament, przywiązany do litery prawa. Żona Abrahama Sara wyobraża  Nowy Testament, kierujący się miłością.
Ewangelia  J 6,1-15
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

1 klasy, szaty fioletowe

Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament już przyjęli. Kościół przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości. Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczoną duszę. Trzeba więc gromadzić siły do walki. Kto lekceważy niebezpieczeństwo i rozprasza dobra nadprzyrodzone, poniesie większą odpowiedzialność niż człowiek nieochrzczony. Dlatego musimy trwać przy ofierze Chrystusa i Jego sakramentach.

czytania:

Lekcja        Ef 5,1-9
Ewangelia  Łk 11,14-28
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Stacja u Najświętszej Maryi Panny in Domenica
1 klasy, szaty fioletowe

Niedziela dzisiejsza jest dopełnieniem Suchych Dni Wielkiego Postu. We Mszy świętej powtarza się śpiewy ze Środy Suchych Dni i ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przymierzu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności. Umocniwszy wiarę wybranych Apostołów wspaniałym widzeniem, Zbawiciel zaczyna ich przygotowywać na swoją mękę i zmartwychwstanie. W najbliższych tygodniach mamy przeżyć Mękę Pańską, rozważając ją na modlitwie i kosztując jej goryczy w wielkopostnych wyrzeczeniach. Celem tych wysiłków jest przemiana naszej duszy i osiągnięcie chwały niebieskiej, której rąbek okazał Pan Jezus przy swoim Przemienieniu. Módlmy się, aby dzisiejsza ofiara wyjednała nam gorliwość w służbie Bożej i zbawienie.

czytania:
Lekcja        1 Tes 4,1-7 "Wolą Bożą jest nasze uświęcenie". Bóg powołał nas do świętości w Chrystusie Jezusie Panu naszym, a to powołanie domaga się czystości, która pozwala wniknąć w sprawy Boże. "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą".
Ewangelia  Mt 17,1-9
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 196
Stacja u Św. Piotra
2 klasy, szaty fioletowe

Obchód Suchych Dni kończył się zawsze wigilią, czyli czuwaniem na modlitwie przez całą noc z soboty na niedzielę. Pozostałością wigilii są lekcje i modlitwy dzisiejszej Mszy świętej. Podkreślają one, że Kościół jest dziełem obietnic danych Izraelowi. Chrystus - nowy Mojżesz zawarł nowe i wieczne przymierze między swoim ludem i Bogiem. Przymierze to zapewnia nam szczególną opiekę Bożą, ale nakłada na nas obowiązek wierności. Zjawienie się Mojżesza i Eliasza przy Przemienieniu Pańskim było potwierdzeniem, że w Nim wypełniły się proroctwa Starego Testamentu.

W scenie Przemienienia występują trzej posłańcy Boga, którzy zostawili nam przykłady 40-dniowego postu, przytaczane w liturgii kończącego się tygodnia. Za ich wzorem przez post i modlitwę dążymy do przemienienia naszych dusz i do chwały niebieskiej.  
 
czytania:
Lekcja        1 Tes 5,14-23 W oczekiwaniu na przyjście Chrystusa chrześcijanin winien trwać w wierze i okazywać swą miłość przez dobre uczynki.
Ewangelia  Mt 17,1-9
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Stacja u Dwunastu Apostołów
2 klasy, szaty fioletowe

"Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył". Nieochrzczonym Bóg udziela życia nadprzyrodzonego w sakramencie Chrztu świętego, pokutującym chrześcijanom w sakramencie Pokuty. Wielki Post to przygotowanie do owocnego przyjęcia tych sakramentów.

czytania:
Lekcja        Ez 18,20-23 Przez grzech ciężki człowiek traci wszystkie swoje zasługi. Może jednak odzyskać je przez szczere nawrócenie się do Boga. Odpuściwszy człowiekowi grzechy, Bóg o nich już nie pamięta.
Ewangelia  J 5,1-15 Paralityk oczekujący uzdrowienia od 38 lat to obraz nałogowego grzesznika, który nie znajduje w sobie siły do poprawy. 
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
2 klasy, szaty fioletowe

Suche Dni są kwartalnymi dniami skupienia. Suche Dni Wiosenne przypadające w Wielkim Poście mają umocnić w nas ducha tego okresu, który w całości poświęcony jest skupieniu. W czytaniach dzisiejszych stają przed nami Mojżesz i Eliasz, poszczący przez 40 dni, oraz Niniwici, którzy przez szczerą pokutę otrzymali przebaczenie. W ewangelii Chrystus ostrzega dusze oczyszczone przed powtórnymi atakami szatana. Jako główny znak Boskiego posłannictwa Chrystus Pan zapowiada "znak Jonasza proroka", to jest zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci.

czytania:
Lekcja        Wj 24,12-18,  3 Krl 19,3-8
Ewangelia  Mt 12,38-50
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Środa Popielcowa

1 klasy, szaty fioletowe
Posypywanie głów popiołem powstało w związku z praktyką publicznej pokuty. W Środę Popielcową pokutnicy wyznawali grzechy i przywdziewali włośnice, a biskup posypywał ich głowy popiołem. Po odmówieniu psalmów pokutnych biskup wydalał ich ze świątyni przy śpiewie słów, którymi Pan Bóg zapowiedział Adamowi wygnanie z raju. Po ostatnim upomnieniu przez biskupa zamykano drzwi zostawiając pokutników na zewnątrz. Dzielili się oni na cztery grupy, zależnie od stopnia winy. Najniższą stanowili "płaczący", którym nie wolno było wchodzić do kościoła. Pozostawali oni na dziedzińcu i ze łzami prosili wchodzących o modlitwę. Na drugim stopniu byli "słuchający", którzy stojąc razem z katechumenami w przedsionku świątyni słuchali pouczającej części Mszy świętej. Pokutnicy trzeciego stopnia, "klęczący", zajmowali miejsce w głównej nawie i po wyjściu słuchających otrzymywali błogosławieństwo biskupa. Pokutnicy czwartego "stojący", mieli prawo uczestniczyć w całej Mszy świętej, ale byli zobowiązani do surowych praktyk pokutnych, przez które mieli zadość czynić za grzechy i dać dowód poprawy. Pojednanie pokutników z Kościołem odbywało się w Wielki Czwartek.
Z czasem także inni wierni zaczęli poddawać się obrzędowi posypywania popiołem. Papież Urban II na synodzie w Bonewencie w roku 1091 rozszerzył ten obrzęd na wszystkich wiernych.
Popiół jest symbolem znikomości świata oraz pokory i pokuty. Poddając się obrzędowi posypania głów popiołem, uznajemy publicznie naszą grzeszność i wyrażamy chęć poprawy. Na mocy zasług Kościoła otrzymujemy pomoc Bożą do gorliwego odbycia Wielkiego Postu.
 
czytania:
Lekcja       J1 2,12-19 Słowami proroka Joela Kościół wzywa nas do postu i wewnętrznego nawrócenia. Pokuta, którą głosił Prorok, miała charakter społeczny. Podobnie Wielki Post jest okresem wspólnego postu i wspólnej modlitwy całego Kościoła.
Ewangelia  Mt 6,16-21
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Strona 1 z 2

Go to top