Stacja u Św. Piotra
1 klasy, szaty białe

Cała oktawa Wielkanocna ma charakter świąteczny. Dawnej nowo ochrzczeni ubrani w białe szaty codziennie brali udział we Mszy świętej. W pierwszy dzień tygodnia stacja odbywała się u grobu św. Piotra, któremu Chrystus ukazał się jako pierwszemu z Apostołów. W lekcji słyszymy jego głos. Jest to świadectwo człowieka, który osobiście obcował z Chrystusem zmartwychwstałym. Uczniom zdążającym do Emaus sam Chrystus tłumaczył właściwe znaczenie proroctw mesjańskich Starego Testamentu i dał się im poznać przy łamaniu chleba. Nam również ukazuje się Zmartwychwstały pod sakramentalnymi postaciami i obdarza nas duchową radością, której obrazem była ziemia "opływająca mlekiem i miodem".

czytania:
Lekcja        Dz 10,37-43
Ewangelia  Łk 24,13-35
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
1 klasy, szaty białe

W Niedzielę Wielkanocną zachował się pierwotny zwyczaj odprawiania dwu Mszy świętych: jednej na zakończenie nocnej Wigilii i drugiej przed południem. W tej drugiej Mszy Triumfalna radość wielkanocna dochodzi do szczytu. Czterokrotnie powtarza się zdanie: " na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus". Zbawiciel, przeszedłszy zwycięsko przez śmierć, wyzwolił spod władzy śmierci, szatana i grzechu i  umożliwił nam przejście do nowego życia. Zjednoczeni z Jezusem cieszymy się Jego zwycięstwem.

czytania:
Lekcja        1 Kor 5,7-8 W Starym Testamencie przed Wielkanocą usuwano z domów chleb kwaszony. Baranka paschalnego wolno było spożywać tylko z chlebem przaśnym - niekwaszonym. Chrystus, nasz Baranek paschalny, został na krzyżu ofiarowany za wszystkich. Ofiara Jego trwa. Aby brać w niej pełny udział, trzeba usunąć ze swojego życia kwas grzechu.
Ewangelia  Mk 16,1-7
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Stacja u Św. Jana na Lateranie

1 klasy, szaty fioletowe

Podobnie jak zmienia się kolor szat kapłana, tak zmienia się i treść liturgii. Msza święta stanowi uderzający kontrast z procesją. Tchnienie smutkiem i boleścią cierpiącego Zbawiciela. Czytamy opis Męki Pańskiej, której znaczenie wyjaśnia lekcja.Chrystus z miłości ku Ojcu i ku nam stał się posłusznym aż do śmierci, a to Jego posłuszeństwo stało się naszym zbawieniem. Takie jest prawo chrześcijańskiego życia: przez udział w cierpieniach i krzyżu Chrystusa chrześcijanin zdąża ku zmartwychwstaniu i chwale wiekuistej.

czytania:

Lekcja              Flp 2,5-11
Mkęa Pańska   Mt 26,35-27,60
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego

1 klasy, szaty fioletowe lub różowe

Z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się druga połowa Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopostnego minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Dlatego teksty dzisiejszej Mszy świętej tchną radością. Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, którymi obdarza swe dzieci.
W średniowieczu nazywano dzisiejszą niedzielę niedzielą róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami róży. Do dzisiaj Ojciec święty poświęca w tę niedzielę złotą róże, którą ofiarowuje osobie zasłużonej dla Kościoła.

czytania:

Lekcja        Gal 4,22-31 Wypadki z życia Abrahama były rzeczywistym proroctwem i mają znaczenie symboliczne. Niewolnica Agar przedstawia Stary Testament, przywiązany do litery prawa. Żona Abrahama Sara wyobraża  Nowy Testament, kierujący się miłością.
Ewangelia  J 6,1-15
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

1 klasy, szaty fioletowe

Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament już przyjęli. Kościół przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości. Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczoną duszę. Trzeba więc gromadzić siły do walki. Kto lekceważy niebezpieczeństwo i rozprasza dobra nadprzyrodzone, poniesie większą odpowiedzialność niż człowiek nieochrzczony. Dlatego musimy trwać przy ofierze Chrystusa i Jego sakramentach.

czytania:

Lekcja        Ef 5,1-9
Ewangelia  Łk 11,14-28
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Od 1 niedzieli Adwentu tj. 2 grudnia 2018r. Msze św. odprawiane będą o godzinie 12.30.

W drugą Niedzielę Męki Pańskiej (Niedziele Palmową) tj. 25.03.2018r. Msza Święta w Formie Nadzwyczajnej wyjątkowo odbędzie się o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy.

Go to top