23 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

2 klasy, szaty zielone

W życiu ziemskim trapią nas rozliczne cierpienia. Nie są one jednak bezcelowe. Przez nie Bóg oczyszcza wybranych i gromadzi ich w swoim Królestwie. Zbliża się dzień, w którym Chrystus obdarzy chwałą całego człowieka, wskrzeszając uniżone przez śmierć ciało ludzkie, podobnie jak wskrzesił córkę Jaira. 
 
czytania:
Lekcja     Fip 3,17-4,3
Ewangelia  Mt 9,18-26
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
22 Niedziela po Zesłaniu Ducha Swiętego
2 klasy, szaty zielone
 
Przez Chrzest święty Chrystus rozpoczął dzieło uświęcenia naszych dusz. Życie nadprzyrodzone winno się nieustannie rozwijać "aż do dnia Jezusa Chrystusa", to jest do dnia sądu Bożego nad nami. Kościół  modli się o nieustanny wzrost w świętości dla wszystkich swoich wyznawców. Zdając sobie sprawę z win, które ich obciążają, odwołuję się do miłosierdzia Bożego i wyprasza sobie łaskę dobrej  modlitwy, która zostałaby wysłuchana. W ewangelii Chrystus uczy nas, że nie ma sprzeczności między obowiązkami wobec ojczyzny ziemskiej i Boga. Chrześcijanin winien spełniać obwiązki wobec państwa, ale musi pamiętać, że na własnej duszy nosi wyciśnięte podobieństwo Boga i do Boga ma wrócić. W życiu doczesnym człowiek wraca do Boga przez ofiarę, ostatecznie wróci przez śmierć i zmartwychwstanie.
 
czytania:
Lekcja        Fip 1,6-11
Ewangelia  Mt 22,15-21
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Podobnie jak Izraelici dążyli z Egiptu do Ziemi Obiecanej, tak my dążymy do obiecanej nam ojczyzny wiecznej. Wejście do niej poprzedzi sąd. Wielokrotnie Chrystus uczył, że głównym przedmiotem sądu Bożego będzie wykonanie przykazania miłości. Winy zostaną odpuszczone tym, którzy je odpuszczali swoim winowajcom. Najpoważniejszą przeszkodą w osiągnięciu zbawienia jest szatan, duch nienawiści. Św. Paweł wskazuje nam broń duchową, z pomocą której możemy zwalczać ataki wroga zbawienia. Módlmy się dzisiaj o pomoc Bożą w tej walce.

czytania:

Lekcja        Ef 6,10-17
Ewangelia  Mt 18,23-35
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada

1 klasy, szaty białe

Oprócz świętych, którym poświęcono osobny dzień w roku kościelnym, w niebie przebywa niezliczona rzesza wybranych "ze wszystkich narodów i pokoleń, i języków" ze wszystkich stanów i zawodów. Dzisiaj Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy weszki już do chwały niebieskiej, a dzieciom swoim pielgrzymującym jeszcze na tej ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zawiodła do świętości. Uroczystość ku czci Wszystkich Świętych obchodzono na Wschodzie już w IV wieku. Na Zachodzie zbiorowy kult świętych rozpoczął się od poświęcenia dawnego Panteonu na kościół Matki Bożej i wszystkich świętych męczenników w dniu 13 maja 608 roku. W następnym wieku  zmieniono tytuł świątyni na kościół Matki Bożej, męczenników i wszystkich sprawiedliwych. Wreszcie w roku 835 papież Grzegorz IV wyznaczył dzień 1 listopada na uroczystość Wszystkich Świętych.
 
czytania:
Lekcja         Ap 7,2-12
Ewangelia   Mt 5,1-12
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Niebo jest naszą ojczyzną; na ziemi jesteśmy wygnańcami. Wskutek grzechów własnych i grzechów naszych współbraci doznajemy wielu cierpień. Dostrzegamy w sobie choroby duchowe, które zagrażają życiu łaski. Dlatego z serc naszych wyrywa się modlitwa pełna tęsknoty za wieczną ojczyzną. Wiemy jednak, że Chrystus chce nas zbawić. W Eucharystii podaje nam niebieski lekarstwo na choroby dusz. Eucharystia jest ostoją nadziei i pociechą w naszym wygnaniu.

czytania:

Lekcja        Ef 5,15-21  Duch Święty napełnia serca wiernych wykonawców woli Bożej głęboką radością.
Ewangelia  J 4,46-53   Bóg udziela nam swojej łaski w miarę naszej ufności.
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
1 klasy, szaty białe
Chrystus jest Królem wszechrzeczy, ponieważ jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości. Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnieniu może zaistnieć "królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju". Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią niedzielę października, bezpośrednio przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby uwydatnić zjednoczenie się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfujcego i cierpliwego.
 
czytania:
Lekcja        Kol 1,12-20
Ewangelia  J 18,33-37

1 klasy, szaty białe

Imię Michał znaczy "Któż jak Bóg". Przypomina ono walkę, którą stoczył wódz Aniołów ze złymi duchami.Walka dobra ze złem trwa nadal. Po stronie Chrystusa walczą Aniołowie, święci i Kościół, przeciw Chrystusowi szatani wszyscy grzesznicy. W Starym Testamencie św. Michał był obrońcą ludu wybranego, obecnie jest obrońcą Kościoła. Prosimy go często, aby przedstawił Bogu nasze modlitwy (antyfona na ofiarowanie), aby był przewodnikiem dusz opuszczających ten świat i aby wziął nas w opiekę na sądzie ostatecznym. Święto dzisiejsze obchodzimy w rocznice konsekracji starożytnej bazyliki Św. Michała pod Rzymem.

czytania: Lekcja Ef 3,13-21

Ewangelia Łk 14, 1-11 Życie nadprzyrodzone ma taką wartość, że trzeba ponieść wszelkie ofiary, aby je zachować. Bóg daje nam Aniołów jako strażników tego życia.

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Go to top