Stacja u Św. Jana na Lateranie

1 klasy, szaty fioletowe

Podobnie jak zmienia się kolor szat kapłana, tak zmienia się i treść liturgii. Msza święta stanowi uderzający kontrast z procesją. Tchnienie smutkiem i boleścią cierpiącego Zbawiciela. Czytamy opis Męki Pańskiej, której znaczenie wyjaśnia lekcja.Chrystus z miłości ku Ojcu i ku nam stał się posłusznym aż do śmierci, a to Jego posłuszeństwo stało się naszym zbawieniem. Takie jest prawo chrześcijańskiego życia: przez udział w cierpieniach i krzyżu Chrystusa chrześcijanin zdąża ku zmartwychwstaniu i chwale wiekuistej.

czytania:

Lekcja              Flp 2,5-11
Mkęa Pańska   Mt 26,35-27,60
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Stacja u Św. Piotra

1 klasy, szaty fioletowe

Jezus Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, gotuje się do złożenia ofiary krzyżowej. Antyfona na wejście, graduał, traktus i antyfona na komunię - to Jego modlitwa w obliczu nadchodzącej męki. W lekcji św. Paweł poucza nas o charakterze śmierci Zbawiciela, która jest jedyną i wieczną ofiarą Nowego Testamentu. W ewangelii słyszymy z ust Jezusa wyznanie Bóstwa. Podobne wyznanie powtórzone w uroczystej formie przed Sanhedrynem stało się bezpośrednim powodem skazania Zbawiciela na śmierć.

czytania:

Lekcja        Hbr 9,11-15 Ofiara Chrystusa, która zastąpiła ofiary Starego Testamentu, ma wartość nieskończoną i wystarcza do odkupienia wszystkich grzechów ludzkości.
Ewangelia  J 8,46-59
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego

1 klasy, szaty fioletowe lub różowe

Z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się druga połowa Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopostnego minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Dlatego teksty dzisiejszej Mszy świętej tchną radością. Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, którymi obdarza swe dzieci.
W średniowieczu nazywano dzisiejszą niedzielę niedzielą róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami róży. Do dzisiaj Ojciec święty poświęca w tę niedzielę złotą róże, którą ofiarowuje osobie zasłużonej dla Kościoła.

czytania:

Lekcja        Gal 4,22-31 Wypadki z życia Abrahama były rzeczywistym proroctwem i mają znaczenie symboliczne. Niewolnica Agar przedstawia Stary Testament, przywiązany do litery prawa. Żona Abrahama Sara wyobraża  Nowy Testament, kierujący się miłością.
Ewangelia  J 6,1-15
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Św. Józefa, Oblubieńca N. M. P.
Wyznawcy, Patrona Kościoła Katolickiego

1 klasy, szaty białe

Ewangelia nazywa św. Józefa "mężem sprawiedliwym". Stopień tej sprawiedliwości, czyli świętości, był bardzo wysoki, skoro Bóg wybrał go na męża Najświętszej Dziewicy i opiekuna swojego Syna. Ewangelia ukazuje jego doskonałe poddanie woli Bożej oraz poświęcenie dla Jezusa i Maryi. Św. Józef jest wzorem ojca rodziny.
W Kościele wschodnim czczono św. Józefa w oktawie Bożego Narodzenia już w VIII wieku. Na Zachodzie jego kult rozpoczął się znacznie później i był związany z rozmaitymi datami. Datę 19 marca ustalono w XV wieku. Papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem całego Kościoła , a Jan XXIII umieścił jego imię w kanonie Mszy świętej.

czytania:

Lekcja        Syr 45,1-6
Ewangelia  Mt 1,18-21
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

1 klasy, szaty fioletowe

Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament już przyjęli. Kościół przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości. Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczoną duszę. Trzeba więc gromadzić siły do walki. Kto lekceważy niebezpieczeństwo i rozprasza dobra nadprzyrodzone, poniesie większą odpowiedzialność niż człowiek nieochrzczony. Dlatego musimy trwać przy ofierze Chrystusa i Jego sakramentach.

czytania:

Lekcja        Ef 5,1-9
Ewangelia  Łk 11,14-28
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Stacja u Najświętszej Maryi Panny in Domenica
1 klasy, szaty fioletowe

Niedziela dzisiejsza jest dopełnieniem Suchych Dni Wielkiego Postu. We Mszy świętej powtarza się śpiewy ze Środy Suchych Dni i ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przymierzu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności. Umocniwszy wiarę wybranych Apostołów wspaniałym widzeniem, Zbawiciel zaczyna ich przygotowywać na swoją mękę i zmartwychwstanie. W najbliższych tygodniach mamy przeżyć Mękę Pańską, rozważając ją na modlitwie i kosztując jej goryczy w wielkopostnych wyrzeczeniach. Celem tych wysiłków jest przemiana naszej duszy i osiągnięcie chwały niebieskiej, której rąbek okazał Pan Jezus przy swoim Przemienieniu. Módlmy się, aby dzisiejsza ofiara wyjednała nam gorliwość w służbie Bożej i zbawienie.

czytania:
Lekcja        1 Tes 4,1-7 "Wolą Bożą jest nasze uświęcenie". Bóg powołał nas do świętości w Chrystusie Jezusie Panu naszym, a to powołanie domaga się czystości, która pozwala wniknąć w sprawy Boże. "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą".
Ewangelia  Mt 17,1-9
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 196

Wiosna w Liturgii

"Oto nadchodzi Twój dzień, w którym wszystko na nowo rozkwitnie; obyśmy także odnowieni przez łaskę mogli śpiewać nową pieśń".
Powyższe słowa hymnu wielkopostnego stanowią hasło życia Kościoła w tym okresie. Mamy odnowić nasze życie duchowe przez udział w życiu Chrystusa zmartwychwstałego. Wielki Post jest przygotowaniem na największą uroczystość roku kościelnego, ale jest również zapoczątkowaniem naszego udziału w misterium wielkanocnym. Okres Wielkiego Postu to okres wytężonej pracy duchowej i obfitego wylewu łaski Bożej.

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów odkupienia: Sąd Ostateczny. "Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego", dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy się dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu.

czytania:

Lekcja     Kol 1,9-14

Ewangelia  Mt 24,15-35

Chrystus Pan zapowiada dwa wydarzenia: zburzenie Jerozolimy i koniec świata. Pierwsza zapowiedź spełniła się w roku 70. Po długim oblężeniu, pełnym niewymownych cierpień, Jerozolima została zdobyta przez Rzymian i zrównana i ziemią. Dokładne spełnienie się pierwszej części proroctwa jest rękojmią, iż spełni się również druga część. Nadejdzie koniec świata i sąd. Najlepszym sposobem przygotowania się do niego jest życie prawdziwie chrześcijańskie.

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Go to top