Niedziela Sześćdziesiątnicy
Stacja u Św. Pawła za Murami
2 klasy, szaty fioletowe
 
Bóg nieustannie sieje ziarno swej prawdy i łaski. Niestety, często zasiew się marnuje. Zbliżamy się do Wielkiego Postu, w czasie którego Pan Bóg ze specjalną hojnością będzie rzucał przez swoich kapłanów ziarno swojego słowa i łaski. Dlatego dzisiaj duchowo przenosimy się do bazyliki Św. Pawła i przez jego wstawiennictwo prosimy, aby zasiew Boży w naszej duszy owocował, podobnie jak owocował w duszy Apostoła Narodów.
 
czytania:
Lekcja        2 Kor 11,19-12,9 Broniąc się przeciw zarzutom św. Paweł opisuje swe życie oddane służbie ewangelii: Mimo przywilejów Bożych, pozostał on ułomnym człowiekiem, podległym pokusom i potrzebującym Bożej pomocy. W jego słabości okazała się moc łaski.
Ewangelia  Łk 8,4-15
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Niedziela Siedemdziesiątnicy
Stacja u Św. Wawrzyńca za Murami
2 klasy, szaty fioletowe
 
Modlitwy i śpiewy niedziel Przedpościa pochodzą z przełomu VI i VII wieku, kiedy to najazdy barbarzyńców, trzęsienia ziemi i zarazy zdawały się grozić zagładą Rzymowi i kulturze chrześcijańskiej. Odzwierciedlają one doskonale stan, w jakim się znalazła ludzkość pozbawiona łaski uświęcającej. Przygniatają nas grzechy, cierpienia i smierć. W naszym ucisku zwracamy się do Zbawiciela (antyfona na wejście, kolekta, graduał, traktus). Bóg wskazuje nam drogę wyzwolenia: trzeba podbić nasze namiętności, za pomocą  chrześcijańskiej ascezy trzeba dojść do panowania nad sobą (lekcja). Pan Bóg wzywa ludzi do tej pracy o różnej porze. Jak długo  jesteśmy w stanie doczesnej pielgrzymki, nigdy nie jest za późno. W pracy tej wspomaga nas łaska płynąca z Ofiary Eucharystycznej.
 
czytania:
Lekcja        1 Kor 9,24-10,5
Ewangelia  Mt 20,1-16
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

 

Obchód Zmartwychwstania Pańskiego, które jest główną uroczystością roku kościelnego, poprzedza długie, trójstopniowe przygotowanie: Przedpoście, Wielki Post i Okres Męki Pańskiej.
Liturgia Przedpościa ukształtowała się za czasów św. Grzegorza Wielkiego († 604) już po ustaleniu się Wielkiego Postu. Stanowi ono rodzaj przedsionka do okresu pokuty. Niedziele przedpościa nazywają się: Siedemdziesiątnica, Sześćdziesiątnica i Pięćdziesiątnica, gdyż wypadają w siódmym, szóstym i piątym dziesiątku dni przed Wielkanocą. W Polsce powstały inne nazwy tych niedziel: Starozapustna, Mięsopustna i Zapustna, ponieważ dawniej w tym czasie zachowywano łagodniejszy post, odzwyczajając się stopniowo od pewnych pokarmów. W okresie Przedpościa wolno grać na organach, zakazana jest jednak gra na innych instrumentach.

Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny

2 klasy, szaty białe

Według przepisów Starego Testamentu każdy pierworodny chłopiec należał do Boga. Rodzice musieli go przedstawić w świątyni i wykupić składając na ofiarę baranka lub parę gołąbków. Ponadto matka, która wydała na świat dziecko, składała ofiarę oczyszczenia. Najświętsza rodzina poddała się tym przepisom. Obecny w świątyni starzec Symeon poznał Zbawiciela świata i nazwał Go "Światłem na oświecenie pogan". Słowa te dały początek obrzędowi poświęcenia świec i uroczystej procesji ku czci Chrystusa - światłości świata, która odbywała się w Jerozolimie już w IV wieku. Z Jerozolimy  zwyczaj odbywania procesji przeszedł do Konstantynopola, a stamtąd na Zachód. Poświęcenie świec powstało później.Świece te stanowią skramentale rzeczowe. Zapala się je przy konających oraz w czasie burzy. Stąd powstały ludowe nazwy "gromnice" i "Święto Matki Bożej Gromnicznej".

 

czytania:

Lekcja        Mi  3,1-4 Przyjście Chrystusa do świątyni rozpoczyna dzieło oczyszczenia i uświęcenia  zapowiedziane przez Proroków.

Ewangelia  Łk 2,22-32

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań

Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

2 klasy, szaty białe

Wzorem rodziny chrześcijańskiej jest Rodzina z Nazaretu, w której wyrósł i wychował się Jezus. W ubogim domu w zwyczajnych warunkach rozwijało się najszczęśliwsze życie rodzinne oparte na prawie Bożym. Antyfona na wejście i graduał wyśpiewują szczęście przenikające don nazaretański. W lekcji św. Paweł poucza nas o cnotach, które są warunkiem szczęścia domowego. W ewangelii dostrzegamy troskę Maryi i Józefa o Dziecię Jezus i posłuszeństwo Syna Bożego wobec ziemskich rodziców. Przy ofiarowaniu uświadamiamy sobie, że rodzina chrześcijańska winna wychowywać swe dzieci dla Boga. W modlitwach dzisiejszej Mszy upraszamy dla wszystkich naszych rodzin umiejętność naśladowania świętej Rodziny.
 
czytania:
Lekcja        Kol 3,12-17 Wzajemna wyrozumiałość i wspólna modlitwa mają doniosłe znaczenie dla chrześcijańskiego życia rodzinnego.
Ewangelia  Łk 2,42-52
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów odkupienia: Sąd Ostateczny. "Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego", dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy się dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu.

czytania:

Lekcja     Kol 1,9-14

Ewangelia  Mt 24,15-35

Chrystus Pan zapowiada dwa wydarzenia: zburzenie Jerozolimy i koniec świata. Pierwsza zapowiedź spełniła się w roku 70. Po długim oblężeniu, pełnym niewymownych cierpień, Jerozolima została zdobyta przez Rzymian i zrównana i ziemią. Dokładne spełnienie się pierwszej części proroctwa jest rękojmią, iż spełni się również druga część. Nadejdzie koniec świata i sąd. Najlepszym sposobem przygotowania się do niego jest życie prawdziwie chrześcijańskie.

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Go to top