W tym tygodniu przypadają w środę, piątek i sobotę suche dni. Podaję link do artykułu o Suchych Dniach w Adwencie i o 4 Niedzieli Adwentu.
http://www.rodzinakatolicka.pl/index.php/rodzinakatolickadorosli/31-literatura/12943-suche-dni-i-czwarta-niedziela-adwentu

Stacja u Św. Piotra
1 klasy, szaty różowe lub fioletowe

Od trzeciej niedzieli Adwentu myśl nasza zwraca się głównie ku bliskiej pamiątce pierwszego przyjścia  Chrystusa, ku Bożemu Narodzeniu. W tygodniu wspominamy dwie tajemnice radosne, które poprzedziły Boże Narodzenie. Hasłem "Pan jest blisko" rozpoczyna się od tej niedzieli codzienna modlitwa Kościoła. Ta sama prawda nadaje ton radości dzisiejszej Mszy świętej. Jak lud izraelski został wyzwolony z niewoli babilońskiej, tak my zostaniemy uwolnieni z naszych ciemności. Św. Jan Chrzciciel już stanął wpośród nas. Obecny w Eucharystii, sam przysposabia dusze na wielkie łaski nadchodzących świąt.

czytania:
Lekcja        Flp 4,4-7
Ewangelia  J 1,19-28
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Od 1 niedzieli Adwentu tj. 2 grudnia 2018r. Msze św. odprawiane będą o godzinie 12.30.

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego

1 klasy, szaty fioletowe

Syjon i Jerozolima to typy Kościoła Katolickiego, "lud syjoński" - to katolicy. Do nich i do całej ludzkości przychodzi Zbawiciel. Św. Paweł poucza nas w lekcji o powszechności dzieła zbawienia powołując się na proroctwo Izajasza. Podobnie Chrystus Pan odpowiając na pytanie uczniów Jana Chrzciciela stwierdza spełnienie się tego proroctwa. Zapowiedziane przez Izajasza cuda mesjańskie spełniają się także w duchowy sposób mocą Eucharystii. Przez swoje sakramenty Chrystus prowadzi nas ku nowej, wiekuistej Jerozolimie. Nadzieja otrzymania łaski Zbawiciela i osiągnięcia życia wiecznego jest podstawą naszej radości. Warto zwrócić uwagę na początkowe słowa dzisiejszej lekcji: czytanie Pisma świętego daje prawdziwe zrozumienie dzieła Odkupienia i umacnia naszą nadzieję.
 
czytania:
Lekcja     Rz 15,4-13
Ewangelia  Mt 11,2-10
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

8 grudnia, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryji Panny

1 klasy, szaty białe

Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę Swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryji, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu.

Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przyszło on na Zachód. W Polsce przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej.
 
czytania:
Lekcja        Prz 8,22-35     Słowa odnoszące się do Mądrości Bożej Kościół stosuje do Najświętszej Dziewicy. Maryja od wieków była obecna w myśli Boga i z Jego woli otrzymała przywilej Niepokalanego Poczęcia. Stała się "Stolicą Mądrości Wcielonej" i przewodniczką w życiu duchowym.
Ewangelia  Łk 1,26-28
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963r.

W sobotę 8 grudnia 2018r. o godzinie 13.30 będzie odprawiona Msza św. - Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryji Panny.

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej

1 klasy, szaty fioletowe

W liturgii adwentowej rozbrzmiewa okrzyk "Veni - Przyjdź". Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swioch wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienine duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca właściwe światło na całą doczesność. "Podnoście głowy wasze, bo się zbliża odkupienie". W sekcie modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który jest naszym początkiem i celem.

czytania:
Lekcja        Rz 13,11-14
Ewangelia  Łk 21,25-33
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Wyraz adwent (po łacinie adwentus) znaczy  przyjście. Kośćiół święty oznacza tą nazwą okres przygotowania na przyjście Pańskie.
 
Słuszne i zbawienne jest, abyśmy uroczyście święcili, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Adwent Twojej Chwały i pamiątkę narodzin Twoich wedle ciała. Wierzymy, żeś przed dawnymi czasy przyszedł nas odkupić; daj nam, byśmy przy pełnym majestatu powtórnym przyjściu Twoim mogli znieść ten widok i, uzyskawszy łaskawe oduszczenie grzechów, zasłużyli Cię oglądać na wieki.
                                                                                                                                                                        (Ze starożytnej prefacji)
 

 

W drugą Niedzielę Męki Pańskiej (Niedziele Palmową) tj. 25.03.2018r. Msza Święta w Formie Nadzwyczajnej wyjątkowo odbędzie się o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy.

Go to top