Niedziela Siedemdziesiątnicy
Stacja u Św. Wawrzyńca za Murami
2 klasy, szaty fioletowe
 
Modlitwy i śpiewy niedziel Przedpościa pochodzą z przełomu VI i VII wieku, kiedy to najazdy barbarzyńców, trzęsienia ziemi i zarazy zdawały się grozić zagładą Rzymowi i kulturze chrześcijańskiej. Odzwierciedlają one doskonale stan, w jakim się znalazła ludzkość pozbawiona łaski uświęcającej. Przygniatają nas grzechy, cierpienia i smierć. W naszym ucisku zwracamy się do Zbawiciela (antyfona na wejście, kolekta, graduał, traktus). Bóg wskazuje nam drogę wyzwolenia: trzeba podbić nasze namiętności, za pomocą  chrześcijańskiej ascezy trzeba dojść do panowania nad sobą (lekcja). Pan Bóg wzywa ludzi do tej pracy o różnej porze. Jak długo  jesteśmy w stanie doczesnej pielgrzymki, nigdy nie jest za późno. W pracy tej wspomaga nas łaska płynąca z Ofiary Eucharystycznej.
 
czytania:
Lekcja        1 Kor 9,24-10,5
Ewangelia  Mt 20,1-16
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

 

Obchód Zmartwychwstania Pańskiego, które jest główną uroczystością roku kościelnego, poprzedza długie, trójstopniowe przygotowanie: Przedpoście, Wielki Post i Okres Męki Pańskiej.
Liturgia Przedpościa ukształtowała się za czasów św. Grzegorza Wielkiego († 604) już po ustaleniu się Wielkiego Postu. Stanowi ono rodzaj przedsionka do okresu pokuty. Niedziele przedpościa nazywają się: Siedemdziesiątnica, Sześćdziesiątnica i Pięćdziesiątnica, gdyż wypadają w siódmym, szóstym i piątym dziesiątku dni przed Wielkanocą. W Polsce powstały inne nazwy tych niedziel: Starozapustna, Mięsopustna i Zapustna, ponieważ dawniej w tym czasie zachowywano łagodniejszy post, odzwyczajając się stopniowo od pewnych pokarmów. W okresie Przedpościa wolno grać na organach, zakazana jest jednak gra na innych instrumentach.
2 klasy, szaty zielone
 
Wśród ciemności szatan sieje na roli Bożej kąkol. Konieczne jest oddzielenie tego chwastu. Bóg czeka jednak do czasu żniwa, to jest do Sądu Ostatecznego, na którym oddzieli złych od dobrych. W przypowieści Chrystus nazywa Boga ojcem rodziny. Do tej ojcowskiej dobroci odwołujemy się w dzisiejszej kolekcie. W poczuciu winy składamy przebłagalną ofiarę i prosimy, aby Bóg sam kierował naszą chwiejną wolą.
czytania:
Lekcja        Kol 3,12-17
Ewangelia  Mt 13,24-30
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Przez uciszenie burzy na morzu Pan Jezus objawił swoją moc nad przyrodą wywołując na usta ludzkie pytanie : " Kto jest ten, że wichry i morze są nu posłuszne?" Burza na morzu obrazem walk Kościoła oraz walk duszy z pokusami. W modlitwach dzisiejszej Mszy wyznajemy nasza słabość i prosimy, aby Bóg oczyścił nas z grzechu i umocnił w dobrym.
 
czytania:
Lekcja        Rz 13,8-10 Prawdziwą miłość bliźniego okazujemy zachować przykazania Boże, które są szczególnym zastosowaniem podstawowego prawa miłości.
Ewangelia       Mt 8,23-27
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Dzisiejsze śpiewy mszalne będą się powtarzały w następnych niedzielach po Objawieniu. Sławią one powszechne królestwo Chrystusa, Jego cudotwórczą moc i Boską naukę.
Uzdrawiając trędowatego i sługę setnika Pan Jezus objawił swą moc żydom i poganom. Godna podziwu wiara setnika staje się dla Pana Jezusa okazją do uroczystego ogłoszenia powszechności zbawienia. Słowa setnika wyrażające pokorę, wiarę i ufność stały się liturgiczną modlitwą przed Komunią świętą. W Komunii św. Pan Jezus oczyszcza nas z grzechu i leczy duchowe słabości.
 
czytania:
Lekcja        Rz 12,16-21 Św. Paweł podaje szczegółowe wskazania jak wykonywać przykazania miłości nieprzyjaciół. Można je streścić w haśle: "Zwyciężaj zło dobrem".
Ewangelia  Mt 8,1-13
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Przemieniając wodę w wino Chrystus "objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego". Przez posługę tych uczniów wiara w Jezusa rozszerzyła się na całą ziemię. Teksty dzisiejszej Mszy św. wzywają do uwielbienia Boga Zbawcy.
Przez udział w godach małżeńskich Pan Jezus podkreślił świętość tego związku, który jest symbolem związku istniejącego między Chrystusem i Jego Kościołem. Związek ten odnawia się i umacnia w każdej Mszy św.
 
czytania:
Lekcja        Rz 12,6-16
Ewangelia  J 2,1-11
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

2 klasy, szaty białe

Wzorem rodziny chrześcijańskiej jest Rodzina z Nazaretu, w której wyrósł i wychował się Jezus. W ubogim domu w zwyczajnych warunkach rozwijało się najszczęśliwsze życie rodzinne oparte na prawie Bożym. Antyfona na wejście i graduał wyśpiewują szczęście przenikające don nazaretański. W lekcji św. Paweł poucza nas o cnotach, które są warunkiem szczęścia domowego. W ewangelii dostrzegamy troskę Maryi i Józefa o Dziecię Jezus i posłuszeństwo Syna Bożego wobec ziemskich rodziców. Przy ofiarowaniu uświadamiamy sobie, że rodzina chrześcijańska winna wychowywać swe dzieci dla Boga. W modlitwach dzisiejszej Mszy upraszamy dla wszystkich naszych rodzin umiejętność naśladowania świętej Rodziny.
 
czytania:
Lekcja        Kol 3,12-17 Wzajemna wyrozumiałość i wspólna modlitwa mają doniosłe znaczenie dla chrześcijańskiego życia rodzinnego.
Ewangelia  Łk 2,42-52
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Od 1 niedzieli Adwentu tj. 2 grudnia 2018r. Msze św. odprawiane będą o godzinie 12.30.

W drugą Niedzielę Męki Pańskiej (Niedziele Palmową) tj. 25.03.2018r. Msza Święta w Formie Nadzwyczajnej wyjątkowo odbędzie się o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy.

Go to top