2 klasy, szaty zielone

Wszyscy ludzie są zaproszeni przez Boga na wieczyste gody Jego Syna z odkupiona ludzkością. Wezmą w nich udział tylko ci, którzy dojdą do bram wieczności odziani w godowa szatę łaski uświęconej, którą otrzymaliśmy na Chrzcie świętym. Zachowanie tej szaty przekracza ludzkie siły. Zbyt często ulegamy złudzeniu, że można się zbawić dzięki własnym wysiłkom. W ciągu dzisiejszej Mszy świętej Kościół wielokrotnie nam przypomina radosną prawdę, że Bóg nas prowadzi, obdarza łaską i zbawia.

czytania:

Lekcja          Ef 4,23-28  Szata jest znakiem godności. Oblec się w nowego człowieka znaczy stać się przez łaskę człowiekiem przebóstwionym, podobnym do Wcielonego Słowa. Chrześcijańska godność wymaga, abyśmy w życiu naśladowali Chrystusa.
Ewangelia    Mt 22,1-14
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Gdy zaczyna się jesienne zamieranie przyrody, Kościół kieruje naszą myśl ku życiu wiecznemu. Świątynia, w której się gromadzimy, jest symbolem nieba - domu Bożego, dlatego idziemy do niej z radością. Tu otrzymujemy pouczenie o prawdach Bożych oraz otrzymujemy sakramenty przygotowujące nas na dzień przyjścia Pańskiego. W sakramencie Pokuty Chrystus oczyszcza duszę i wlewa w nią nowe siły na pielgrzymowanie ku wieczności, które trwa bez przerwy wśród codziennych zajęć w domach i warsztatach pracy. Przez Ewangelię Bóg  daje nam udział w swoim Bóstwie, przedsmak niebieskiej chwały.

czytania:

Lekcja        1 Kor 1,4-8
Ewangelia  Mt 9,1-8
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Wszystkie przykazania wskazują, jak mamy wypełniać podstawowe prawo miłości Boga i bliźniego, które streszcza całą objawioną naukę moralną. Przykazanie miłości bliźniego jest podobne do <pierwszego i największego> przykazania miłości Boga, ponieważ ma ten sam motyw; dobroć Boga, który miłuje wszystkich. Św. Paweł wylicza więzy nadprzyrodzone, które nas łączą: jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest, jedno oczekiwanie zbawienia. Wiązy te są o wiele mocniejsze niż wszystko, co może nas dzielić.

czytania:

Lekcja         Ef 4,1-6    List do Efezjan napisał św. Paweł z więzienia w Rzymie
Ewangelia   Mt 22,34-46  Po rozstrzygnięciu zagadnienia moralnego Chrystus Pan stawia dogmatyczne. Żydzi uważali, że najwyższym tytułem chwały Mesjasza jest pochodzenie od Dawida. Pan Jezus zwraca uwagę, że to Dawid nazywa Mesjasza swoim Panem, że ten <Pan> ma udział w rządach Bożych, a zatem przewyższa godnością wszystkich ludzi.
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

1 klasy, szaty białe

Imię Michał znaczy "Któż jak Bóg". Przypomina ono walkę, którą stoczył wódz Aniołów ze złymi duchami.Walka dobra ze złem trwa nadal. Po stronie Chrystusa walczą Aniołowie, święci i Kościół, przeciw Chrystusowi szatani wszyscy grzesznicy. W Starym Testamencie św. Michał był obrońcą ludu wybranego, obecnie jest obrońcą Kościoła. Prosimy go często, aby przedstawił Bogu nasze modlitwy (antyfona na ofiarowanie), aby był przewodnikiem dusz opuszczających ten świat i aby wziął nas w opiekę na sądzie ostatecznym. Święto dzisiejsze obchodzimy w rocznice konsekracji starożytnej bazyliki Św. Michała pod Rzymem.

czytania: Lekcja Ef 3,13-21

Ewangelia Łk 14, 1-11 Życie nadprzyrodzone ma taką wartość, że trzeba ponieść wszelkie ofiary, aby je zachować. Bóg daje nam Aniołów jako strażników tego życia.

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Uświęcenie i zbawienie jest dziełem łaski. Z biegiem naszego życia coraz lepiej poznajemy własną słabość. Jesteśmy <nędzni i ubodzy>, Bóg jednak dał nam niepojęte bogactwa: zbawczą śmierć swojego Syna, dary Ducha Św., Kościół święty, Sakramenty i Pismo święte. Z tych źródeł spływa obficie łaska Boża na tych, którzy znając swoją słabość i grzeszność pokornie proszą o pomoc Bożą. Łaska Boża nadaje wartość naszej modlitwie i uczynkom, dlatego prosimy, aby zawsze nas uprzedzała i towarzyszyła nam.

czytania:

Lekcja         Ef 3,13-21
Ewangelia   Łk 14, 1-11
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Od 1 niedzieli Adwentu tj. 2 grudnia 2018r. Msze św. odprawiane będą o godzinie 12.30.

Go to top