Poniedziałek w Oktawie Zesłania Ducha Świętego

1 klasy, szaty czerwone

Duch Święty udziela się duszom w sakramentach. Przez Chrzest zapoczątkowuje w nas życie Boże, przez Bierzmowanie umacnia je, a przez Eucharystię rozwija i doskonali. W dniu dzisiejszym Kościół przypomina ochrzczonym wielkość życia nadprzyrodzonego, które rozpoczęli przyjmując Chrzest.

czytania:

Lekcja          Dz 10,34.42-48 Piotr pouczony widzeniem udał się do domu oficera rzymskiego, aby przyjąć go do Kościoła. Duch Święty zstępując na tę rodzinę okazał, że Kościół winien być otwarty dla wszystkich narodów.
Ewangelia    J 3,16-21 Wiara w Jezusa Zbawiciela świata jest koniecznym warunkiem zbawienia.
 

Wtorek w Oktawie Zesłania Ducha Świętego

1 klasy, szaty czerwone

Pełni radości dziękujemy Bogu za powołanie do Kościoła katolickiego, prawdziwej owczarni Chrystusowej, oraz za uświęcające działanie Ducha Świętego w naszych duszach.

czytania:

Lekcja        Dz 8,14-17 Apostołowie udzielają sakramentu Bierzmowania Samarytanom ochrzczonym przez diakona Filipa.
Ewangelia   J 10, 1-10
 

Środa Suchych Dni po Zesłaniu Ducha Świętego

1 klasy, szaty czerwone

Duch Święty prowadzi Kościół ku wieczności dając mu zrozumienie prawd Bożych, obdarzając charyzmatami i pokojem.

czytania:

Lekcja        Dz 2,12-16
Ewangelia   J 6,44-52
 

Czwartek w Oktawie Zesłania Ducha Świętego

1 klasy, szaty czerwone

Chrystus Pan obdarzył Kościół władzą nad szatanem i nad chorobami. Apostołowie oraz ich uczniowie często korzystali z tej władzy. Przede wszystkim uwalnianie opętanych jest znakiem, że nadeszło Królestwo Boże.

czytania:

Lekcja        Dz 8,5-8
Ewangelia  Łk 9,1-6
 

Piątek Suchych Dni po Zesłaniu Ducha Świętego

1 klasy, szaty czerwone

Prorok Joel opisuje czasy mesjańskie jako okres wyjątkowego dobrobytu. Obfitość płodów ziemi jest znakiem widzialnym obecności Boga wśród ludu. Kościół dziękuje Bogu za urodzaje, ale przede wszystkim za dary, którymi obdarza go Duch Święty. W ewangelii czytamy opis uzdrowienia paralityka. Uzdrowienie ciała zostało poprzedzone uzdrowieniem duszy. Władza odpuszczenia grzechów jest znacznie dobitniejszym znakiem obecności Boga w Kościele niż doczesna pomyślność.

czytania:

Lekcja        J1 2,23-24,26-27
Ewangelia  Łk 5,17-28
 

Sobota Suchych Dni po Zesłaniu Ducha Świętego

1 klasy, szaty czerwone

Teksty dzisiejszej Mszy św. pozwalają nam ogarnąć znaczenie obchodu Pięćdziesiątnicy w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie było to dziękczynienie za dary doczesne, w Nowym Testamencie dziękujemy za dar nie stworzony, którym jest Duch Święty. W szczególny sposób podkreśla dzisiejsza Msza św. zamieszkanie Ducha Świętego w naszych duszach. Jego obecność uśmierza płomień namiętności i rozpala ogień miłości Bożej.

czytania:

Lekcja        Rz 5,1-5 Wiara w Chrystusa i obecność Ducha Świętego zamieniają nasze doświadczenia w źródło chwały
Ewangelia  Łk 4,38-44 Za przykładem Zbawiciela Kościół spieszy z pomocą w każdej niedoli, jednak głównym zadaniem jest głoszenie Królestwa Bożego.
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top